Regulamin Parkingu

Regulamin Parkingu
Niestrzeżonego Płatnego na terenie Galerii Echo ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce

PRZEPISY OGÓLNE

1. Parking stanowi własność EPP RETAIL – GALERIA ECHO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Galeria Echo lub Parkingiem.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako Regulamin) regulują zasady użytkowania parkingu Galerii Echo ul. Świętokrzyska 20 , zarządzanego przez: CAR PARK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-204) przy ul. Nowoberesteckiej 14 tel. 22 822 04 56, (dalej jako Car Park).
3. Teren Parkingu jest terenem prywatnym, monitorowanym, na którym działają służby Car Parku, gdzie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, zarządzenia Dyrekcji Galerii Echo i zasady wynikające z Kodeksu Drogowego.
4. Poprzez wjazd na teren Parkingu użytkownik pojazdu (zwany również Najemcą) zawiera z Car Parkiem umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego, ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.
5. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki najmu i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na bezwzględne ich przestrzeganie, a w razie ich naruszenia – upoważnia Car Park do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.
6. Parking jest parkingiem komercyjnym, ogólnodostępnym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów samochodowych o masie własnej do 3,5 t i wysokości max. 2,1m oraz o max. Wysokości 3,1m na poziom -1 parkingu wielopoziomowego. Dopuszcza się wjazd motocykli i rowerów.
7. Car Park jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i oddania go do odpłatnego przechowania na parking strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu znajdującego się na Parkingu, w przypadku:

 • zaparkowania pojazdu z naruszeniem znaków pionowych lub poziomych usytuowanych na Parkingu,
 • pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch na terenie Parkingu,
 • zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami parkingowymi, albo na więcej niż jednym miejscu postojowym lub zaparkowania pojazdu częściowo na miejscu parkingowym, a częściowo na jezdni
 • zaparkowania w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (bez ważnej karty parkingowej) lub na miejscu dla rodzin z dziećmi (bez uprawnienia)
 • gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia
 • zaparkowania pojazdu ponad czas dłuższy niż 48 h 

8. Parking Galerii Echo nie posiada statusu parkingu strzeżonego. Galeria Echo i Car Park nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodów pozostawionych na parkingach, a także za utratę lub uszkodzenie rzeczy ruchomych, pozostawionych w samochodach, spowodowanych zarówno działaniem osób trzecich, jak i działaniami sił natury, w szczególności takich jak powódź, gradobicie, silny wiatr, wichura, uderzenie pioruna itp.
9. Parking przeznaczony jest dla klientów dokonujących zakupów w Galerii Echo, a także posiadaczy abonamentów. Niemniej, użytkowanie Parkingu przez inne osoby skutkuje obowiązkiem uiszczenia przez nie opłat, opłat dodatkowych lub kar umownych wskazanych w Cenniku.
10. Przebywanie osób na Parkingu jest dozwolone wyłącznie w celu korzystania z Parkingu – zaparkowania i odbioru pojazdu.
11. Wjazd na teren Parkingu możliwy jest na podstawie identyfikacji numeru rejestracyjnego, karty abonamentowej lub przy braku możliwości odczytania numerów tablic rejestracyjnych pobranego biletu parkingowego.
12. Najemca jest obowiązany do:

 • uiszczenia w kasie automatycznej umieszczonej na terenie Galerii lub w terminalu wyjazdowym stosownej opłaty parkingowej za korzystanie z Parkingu według stawek określonych w Cenniku,
 • przestrzegania obowiązującej na Parkingu organizacji ruchu oraz przepisów ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, w szczególności ograniczenia prędkości do 20 km/h, jak również poleceń wydanych przez Car Park i służby ochrony,
 • przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
 • zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • niepozostawiania w pojeździe biletu parkingowego,
 • nienaruszania zakazów, o których mowa w pkt. 13 poniżej,
 • informowania Car Paku o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zdarzeniach na Parkingu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu jego użytkowników bądź skutkować odpowiedzialnością Car Parku lub właściciela Parkingu, a w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach do zawiadomienia Policji, służb medycznych lub innych właściwych podmiotów,
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • Z opłaty parkingowych zostaną zwolnione osoby niepełnosprawne posiadające aktualna legitymację osoby niepełnosprawnej. Rabat udzielany jest za okazaniem legitymacji w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym na terenie Galerii Echo lub w Biurze Obsługi Parkingu.

13. Na terenie Parkingu zabrania się:

 • pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym z Parkingu,
 • pozostawienia pojazdu na miejscu oznaczonych nazwą firmy lub w jakikolwiek inny sposób oznaczonych jako „zarezerwowane”,
 • mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw,
 • uzupełniania zbiorników paliwa,
 • pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem,
 • prowadzenia pojazdów bez włączonych świateł mijania lub dziennych,
 • pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych,
 • pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju niewynikającym z warunków ruchu – dzieci oraz zwierząt bez opieki,
 • palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych i używania otwartego ognia,
 • wjazdu na teren Parkingu pojazdów:
  - przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały
  - substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
  - z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym/smarowania itp.,
  - masie własnej przekraczającej 3,5 t o raz wysokości całkowitej 2,1m oraz 3,1 na poziom -1 parkingu wielopoziomowego,
  - z naczepami i przyczepami,
  - campingowych (campervan),
 • prowadzenia działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowania zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji,
 • przeprowadzania ankiet lub działalności podobnej,
 • prowadzenia handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży,
 • spożywania alkoholu lub substancji odurzających,
 • uprawiania sportu,
 • jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. oraz wszelkich pojazdach elektrycznych z wyłączeniem ruchu związanego z dojazdem i zaparkowaniem na miejscu parkingowym,
 • innych czynności niezwiązanych z parkowaniem pojazdu.

14. Najemca miejsca parkingowego ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu cudzym znajdującym się na terenie Parkingu lub w mieniu Car Parku, czy Właściciela parkingu w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności za uszkodzenia lub zanieczyszczenia. W razie powstania szkody, użytkownik pojazdu, którego zachowanie doprowadziło do powstania szkody lub któremu szkoda została wyrządzona, jest obowiązany do poinformowania Car Parku o wynikłej szkodzie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień co do okoliczności jej powstania, a na żądanie Car Parku – również pisemnych oświadczeń. 

15. Właściciel i Car Park Parkingu nie ponoszą odpowiedzialności za brak wolnych miejsc na terenie Parkingu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Car Park (Car Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoberesteckiej 14, 02-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309591, REGON 141497899, NIP 7010135544, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN). 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się poprzez adres e-mail:  rodo@carpark.com.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
3. Car Park przetwarza dane osobowe Najemców w następujących celach:
4. imienia, nazwiska, firmy, pod którą Najemca prowadzi działalność gospodarczą, adresu prowadzonej działalności numeru telefonu, adresu email oraz numeru NIP – w celu dochowania obowiązków nałożonych na Car Park przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego związanych z wystawieniem faktury;
5. imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej i numeru rejestracyjnego pojazdu osoby składającej reklamację, ewentualnych innych danych zawartych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
6. Dane osobowe przetwarzane są w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych, wskazanych w ust. 1.
7. Podanie danych osobowych, a co za tym idzie, ich przetwarzanie, jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Car Park w zakresie wskazanym powyżej. Jest również niezbędne dla realizacji Umowy Najmu. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres najmu, a po jego upływie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń, przez okres niezbędny w celu skutecznego przeprowadzenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że konieczność przechowywania danych przez inny okres wynika ze stosownych przepisów prawa (w szczególności, ale nie wyłącznie, z ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej) – wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.
11. Najemca, który podał swoje dane osobowe ma: 
12. prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania; 
13. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
14. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
15. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Najemca może przesłać te dane innemu administratorowi danych;
16. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REKLAMACJE

1. Wszelkie zapytania, wnioski, reklamacje należy kierować do Car Park listownie na adres Car Park sp. z o.o. ul. Nowoberestecka 14, 02-204 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@carpark.com.pl. 
2. W reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres, numer rejestracyjny pojazdu oraz zwięźle przedstawić okoliczności dotyczące składanej reklamacji, w szczególności datę, miejsce, przebieg zdarzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Parkingu Galerii Echo.
2. Każdy Użytkownik Parkingu obowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania Regulaminu Parkingu Galerii Echo.
3. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania parkingu przyjmuje Biuro Obsługi Parkingu tel.607 505 029
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać na adres mailowy: galeriaecho@carpark.com.pl 
5. Dokumenty niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać Obsłudze Parkingu w Biurze Parkingu na poziomie -1 parkingu wielopoziomowego. 
6. Biuro Parkingu czynne jest: od poniedziałku do soboty oraz niedziele handlowe w godzinach od 7.30 – 23.30
7. W niedziele niehandlowe oraz dni ustawowo wolne pierwsze trzy rozpoczęte godziny parking jest bezpłatny 

Oceń nas