Galeria Sztuki

Regulamin konkursu
na nazwę własną miejsca prezentowania sztuki w Galerii Echo w Kielcach

§1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu na nazwę własną miejsca prezentowania sztuki w Galerii Echo w Kielcach zwanego dalej „Konkursem”, jest Galeria Echo w Kielcach zwana dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
3. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla miejsca prezentowania sztuki w znajdującego się na poziomie +1 Galerii Echo w Kielcach zwanego dalej „Miejscem”.
4. Nazwa powinna nawiązywać do funkcji Miejsca.
5. Nazwa powinna być oryginalna, nigdy wcześniej nie stosowana.
6. Nazwa nie powinna być zbyt długa.
7. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

2. Uczestnik konkursu zapisuje propozycję nazwy wraz ze swoim adresem e-mail oraz podpisaną a na przetwarzanie danych osobowych i umieszcza ją w urnie konkursowej ustawionej w przestrzeni Miejsca.
3. W przypadku wyboru nazwy Miejsca, której propozycja wpłynęła od więcej niż jednej osoby nagrody konkursowe zostaną podzielone pomiędzy uczestników, którzy zgłosili takie same propozycje.
4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.

 

§3
Przebieg Konkursu

Przebieg Konkursu przedstawia się następująco:
a) etap I – polega na wyborze przez Komisję Konkursową maksymalnie 10 najciekawszych proponowanych nazw Miejsca,
b) etap II – internauci poprzez wskazaną stronę internetową dokonają głosowania na najlepszą nazwę parku Miejsca.

§4
Komisja Konkursowa

1. Skład komisji konkursowej :
a) Przedstawiciele BWA w Kielcach,
b) Przedstawiciel ZPAF Okręg Świętokrzyski,
c) Przedstawiciele lokalnych Mediów,
d) Przedstawiciele Galerii Echo
2. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.

§5
Nagrody

1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci bonów upoważniających do dokonania zakupów na terenie Galerii Echo o wartości 200 zł oraz ekskluzywnego albumu z fotografiami Pawła Pierścińskiego wydanego przez BWA w Kielcach.
2. Dla pozostałych uczestników II etapu przewidziano nagrody rzeczowe.
3. Wśród uczestników I etapu konkursu, których propozycje nie zostaną zakwalifikowane do etapu II zostaną wybrane nagrody rzeczowe.
4. Ponadto zwycięzca konkursu, wraz z przedstawicielami Organizatorów dokona uroczystego otwarcia Miejsca.


§6
Termin przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
a) od dnia 15.09.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. - składanie propozycji nazw,
b) 18.10.2019 r. – ocena nadesłanych propozycji przez Komisję Konkursową,
c) od dnia 19.10.2019 r. do dnia 11.11.2019 r. – głosowanie internautów
d) planowany termin ogłoszenia wyników: listopad 2019 r.
e) planowany termin odsłonięcia wybranej nazwy galerii sztuki: luty 2020 r.
Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie www.galeriaecho.pl/pl/galeria_sztuki, a także poprzez profile Facebook Galerii Echo i BWA w Kielcach.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.galeriaecho.pl/pl/galeria_sztuki, a także poprzez profile Facebook Galerii Echo i BWA w Kielcach.

§7
Prawa do nazwy

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.
2. Uczestnik, o którym mowa powyżej, przed publicznym ogłoszeniem wyniku konkursu zawrze z organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do.
3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.

§8
Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.galeriaecho.pl/pl/galeria_sztuki
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

 

Oceń nas